TOPLULUĞUN AMACI

Madde 1:

1- Bütün bu faaliyetleri Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Topluluklarından izin alarak gerçekleştirir.

2- Akademik düzeyde eğitim alan öğrencilerin bilgisayar bilimleri konusundaki sorularına yanıt vermek, gelişen bilim teknolojilerine yardımcı olabilmek, bilişim kamuoyunun oluşması ve bu konudaki sivil toplum bilincinin şekillenmesi için çalışmalarda bulunmak ve bilgisayar tutkunlarını aynı çatı altında toplamaktır.
ÜYELİK Madde 2:

a)Topluluğun “kuruluş nedeni”ni , amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden tüm üniversite öğrencileri ve mezunları topluluğa üye olabilir.

b)Üye olma süreci, son bir yıl içinde çekilmiş üç fotoğraf ekli üyelik formuyla topluluk yönetimine şahsen başvurur ve üye hakkında gerekli inceleme yapıldıktan sonra en geç bir hafta içinde üyeliğe kabul yada reddedildiği topluluk tarafından başvuru sahibine bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Madde 3:

a) Yukarıda topluluk tüzüğü ile belirtilen topluluk ilke ve amaçları doğrultusunda hareket etmeyen, topluluğu bulunduğu ortamlarda karalayan, topluluk üzerine kayıtlı demirbaşlara kasti olarak zarar veren üyeler, bu olayların tesbitinden sonra yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkarılır.
b) Her üyenin topluluktan çıkarma hakkı saklıdır. Ayrılma dilekçesi yönetim kuruluna ulaşmasıyla üyelik hakkı düşer. Öğrenci yeniden topluluğa üye olmak isterse topluluğa girme koşullarını yerine getirmek zorundadır. c) Disiplin cezası alan öğrenciler gerekçe göstererek yönetim kurulunca üyelikten çıkarılabilir. Akademik danışman, öğrenci toplulukları şube müdürlüğü ve rektörlüğün onayıyla kesinleşir.

GENEL KURUL

Madde 4:

Topluluğun üst karar organıdır ve topluluğun kayıtlı üyelerinden oluşur. Bir öğrenim yılında en az iki kez, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır. Toplantıda yeter sayısı alınamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Yönetim kurulunun ve Denetim Kurulunun önerileri ya da üye salt çoğunluğunun yazılı isteği ile de olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü toplantıları bir hafta önceden duyurulur. Genel Kurul topluluğun tüzük ve yönetmeliğini onaylar, değişiklik önerilerinin görüşüp karara bağlar. Öğretim yılı başında etkinlik raporlarını onaylar. Öğretim yılı sonunda ise topluluğun dönem sonu raporunu, gelir gider çizelgesini ve denetleme kurulunun raporlarını inceler.

YÖNETİM KURULU

Madde 5:

genel kurulda gizli oyla seçilen üç asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Başkan; topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Muhasip üye; topluluğun tüm parasal işlerini yürütür ve gerekli belgeleri düzenli olarak tutar. Seçim sonuçlarını bir hafta içerisinde tutanakla birlikte Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğüne iletir.

DENETLEME KURULU

Madde 6:

Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her öğrenim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini yönetim kuruluna bir raporla bildirir. Satın alınan eşyanın Selçuk Üniversitesi Ayniyat Saymanlığına, Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğü aracılığı ile kaydettirilmesini sağlar.

EVRAKLAR

Madde 7:

Üye Kayıt Defterinde üyelerin adları, sınıf, numara, Fakülte/yüksekokul ve bölümleri belirtilir. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul karar defteri tutulur. Topluluğun kullanması için verilmiş demirbaşlar numaraları ile birlikte demirbaş defterine yazılır. Faturalar ve gelir-gider gösteren belgeler düzenli olarak tutulur. Yukarıda sözü edilen her türlü resmi evrak ve defter Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğü tarafından mühürlenip imzalanarak Öğrenci Topluluğu yönetimine verilir.

DİSİPLİN İŞLERİ

Madde 8:

Topluluk etkinlikleri kapsamında topluluk amaçlarına ters düşen, öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan, Atatürk ilke ve Devrimleri’ne ters düşen söz ve davranışlarda bulunan üyeler hakkında topluluk akademik danışmanı, Yönetim Kurulu ya da Öğrenci Toplulukları Şube Müdürlüğünün önerisi üzerine Rektörlük makamının kararı ile öğrenci disiplin yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 9:

Genel Kurul yılda iki kez ekim ayının son haftası ve mart ayının ilk haftası içinde hazırlanan gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen yerde toplantıya çağrılır. Ayrıca yönetim kurulunun, Denetleme kurulunun ya da üyelerin %20 sinin gündemli-gerekçeli önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Ekim ayındaki Genel Kurul toplantısında Yönetim ve Denetleme kurulu seçimleri yapılır.

ÇAĞRI YÖNTEMİ

Madde 10:

Yönetim Kurulu Genel kurul toplantısını, toplantı yerini, saatini, gündemini en az 7 gün önceden topluluk bürosunda yazılı şekilde ve ayrıca üyelere ayrı ayrı yazılı şekilde ve ya sözlü olarak bildirir.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 11:

Genel Kurul kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazla üye sayısıyla toplanır. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YÖNTEMİ

Madde 12:

Toplantıya katılan üyeler yönetim kurulunca hazırlanan çizelgedeki adların karşısına kimlik gösterip imza atarak toplantıya katılırlar. Yeterli sayının sağlandığı bir tutanakla saptanır. Toplantı Başkan ya da bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir de yazman seçilir. Tutanaklar yazmanca düzenlenir. Başkan ve başkan yardımcısı tarafından imzalanır ve tutanaklar ve tüm belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.
Genel kurulda yalnız gündemde olan konular konuşulur. Her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır ve üye bir başkası yerine oy kullanamaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim kurulu seçiminde oyları çok olandan az olana doğru sırasıyla başkan, başkan yardımcısı, muhasip üye ve yedek üyeler seçilir. Oyların eşit çıkması durumunda eşit oyalan adaylar arasında kura seçimi yapılır ve sonuca göre görev paylaşımı oluşturulur.
Yönetim kurulu seçiminden sonra denetleme kurulu seçimine geçilir. Oyları en çok alan 3 kişi asil üye, diğer 3 kişi ise yedek üye olur.
Oylamalar gizli, sayımlar ise açık olarak yapılır.

ADAYLIKLAR

Madde 13:

Toplantıya katılma hakkı olan her üye yönetim kuruluna ve denetleme kuruluna aday olabilir. Aday olan üyeler, adaylıklarını toplantı günü toplantıyı yönetecek olan kurula yazılı olarak şahsen bildirir. Adaylık için sayı sınırlaması yoktur. İki sene üst üste yönetim kuruluna veya denetleme kuruluna seçilen üyeler takip eden bir sonraki seçime aday olamazlar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE BOŞLUKLAR

Madde 14:

Topluluk tüzüğü Genel Kurula katılanların üçte ikisinin (2/3) olumlu oyuyla değiştirilir. Değişiklik kabulden sonraki gün yürürlüğe girer. Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda Selçuk Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma ilkeleri uygulanır.

TOPLULUĞUN FESHİ

Madde 15:

Topluluğun feshine Genel Kurula katılan üyelerin üçte ikisinin (2/3) olumlu oyuyla karar verilir.